SDG Charter Signatory

De Groene Zaak

Creëert de economie van morgen vandaag

About us

Community
Den Haag
Other


De Groene Zaak is opgericht in 2010 en heeft zich ontwikkeld tot een impactvolle vereniging van circa 200 duurzame ondernemingen die hun krachten bundelen om een beweging tot stand te brengen die leidt tot een duurzame economie.De partners van De Groene Zaak werken met politici en beleidsmakers om de concurrentiepositie van duurzame bedrijven te verbeteren en economische verduurzaming te versnellen. Zij laten elke dag in de praktijk zien dat duurzaam ondernemen mogelijk en aantrekkelijk is. Daarbij inspireren en helpen zij elkaar versnellen op het gebied van verduurzaming van de eigen onderneming. Zij bouwen effectief ‘nieuwe bruggen’ waarover zij zelf als eerste oversteken - met als doel het creëren van duurzame, meervoudige waarde (sociaal, ecologisch, financieel). 

Het is die unieke combinatie van gerichte lobbykracht, inspirerend partnernetwerk én inhoudelijke wetenschappelijke voeding die De Groene Zaak maakt tot een aantrekkelijk platform voor bedrijven die telkens de lat hoger leggen in het verduurzamen van hun business. Die inzien dat de kracht van Nederland niet langer ligt in ‘business as usual’, maar in investeren in ‘business as unusual’ om toekomstbestendige vooruitgang te realiseren. 

Onze 7 principes

De partners van De Groene Zaak zijn ervan overtuigd dat er op termijn maar één businessmodel kan renderen: een duurzaam businessmodel. Om zeker te zijn van een concurrerende positie in de economie van morgen, kiezen onze partners vandaag al koers. Zeven essentiële Business Principles zijn hun vertrekpunt voor duurzaam ondernemerschap.

1. Stel waarde op de lange termijn vóór winstmaximalisatie op de korte termijn
Partners van De Groene Zaak sturen actief op meervoudige waardecreatie: ecologisch, sociaal en financieel. Dat principe is bepalend voor de invulling van de eigen doelstellingen, businessmodellen en strategie. Partners streven er naar dit transparant en meetbaar te maken via (geïntegreerde) rapportage.

2. Draag zelf bij aan de transitie en laat dit ook zien
Partners van De Groene Zaak zoeken binnen de eigen onderneming consistent naar mogelijkheden om bij te dragen aan de transitie naar een nieuwe economie. Ze werken volhardend aan nieuwe producten en diensten en proberen klanten een echt duurzaam alternatief te bieden. Ze communiceren oprecht over hun duurzaamheidsinspanningen en zijn transparant over wat ze bereikt hebben, maar ook over welke stappen ze nog moeten zetten.

 3. Focus op radicale innovatie
Partners van De Groene Zaak hebben de ambitie om radicaal (disruptief) te innoveren. Dit houdt in dat op termijn binnen de eigen onderneming geheel nieuwe ondernemersprincipes en businessmodellen van kracht worden, die ook van invloed zijn op de relatie met leveranciers en afnemers.

 4. Onderneem circulair
Partners van De Groene Zaak lopen voorop in het praktiseren van de kerngedachtes van de circulaire economie en sluiten kringlopen bij productie- en distributieprocessen die van oudsher veel grondstoffen verbruiken, afval nalaten en fossiele energie behoeven.

5. Onderneem over de sectorgrenzen heen
Partners van De Groene Zaak zoeken vanuit een breed blikveld naar samenwerkingspartners bij het ontwikkelen van duurzame business. Ze streven naar dynamische vormen van samenwerking en laten zich niet weerhouden door sectorale grenzen, ondernemingsomvang en heersende (bedrijfseconomische) conventies.

6. Neem verantwoordelijkheid
Partners van De Groene Zaak voelen zich verantwoordelijk buiten de grenzen van het eigen ondernemerschap. Zij ondernemen in niet-hiërarchische value cycles waarin leveranciers en afnemers samenwerken om maximaal waarde te creëren voor de businesscase. Waar bescherming van intellectueel eigendom niet noodzakelijk en functioneel is, delen zij hun kennis.

7. Bouw aan duurzaam leiderschap
Partners van De Groene Zaak investeren in managers en leiders die verduurzaming van de onderneming, haar omgeving en uiteindelijk de maatschappij als prioriteit zien. Zij geven – onder meer door gebruik van duurzame financieringsvormen – mede vorm aan ondernemerschap dat gericht is op de meervoudige waardecreatie.