Gemeente Eindhoven

Goed op weg

About us

Municipality
Eindhoven
No


SAMEN WERKEN AAN DUURZAAMHEID

Samen werken we aan een duurzame en toekomstbestendige stad. Een stad waar de lucht, de bodem en het water schoon zijn en waar het veilig is. Waar de natuur gezond en divers is, waar voor iedereen de levensbehoeften verkrijgbaar zijn, nu en in de toekomst. Kortom: een stad die je met een gerust hart kunt nalaten aan volgende generaties.

Eindhoven ondersteunt het klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent dat Eindhoven in 2050 klimaatneutraal wil zijn. De acties die wij ondernemen om dat mogelijk te maken, hebben we uitgewerkt in het Klimaatplan 2016-2020. We zijn aan de slag met thema’s zoals energie, klimaat, de mens, het hergebruiken van bruikbare materialen (circulaire economie), water en groen. Voorbeelden zijn: de groei van het aantal zonnepanelen, het verwarmen van huizen zonder aardgas, de uitbreiding van de laadpalen voor elektrische auto’s en volledige duurzaamheid wanneer in de stad nieuwe panden worden gebouwd. Ook de nieuwe biomassacentrales, het verduurzamen van onze eigen gebouwen en de afsluiting van de Vestdijk horen hierbij. De duurzame maatregelen worden in de stad de komende jaren steeds zichtbaarder.

Wat doet de gemeente aan duurzaamheid?

Bij elke afweging die wij maken hanteren wij de principes van The Natural Step. Dit is een wereldwijd toegepaste en wetenschappelijk onderbouwde methodiek om duurzaamheid in je organisatie vorm te geven. Meer weten over deze methode? Kijk op thenaturalstep.nl.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Samen met inwoners, bedrijven en ondernemers zetten wij ons in voor een duurzame stad. Wanneer wij van anderen vragen om zich hiervoor in te spannen, betekent het ook dat we als gemeente zelf het goede voorbeeld moeten geven. We zijn als organisatie steeds meer bezig om slimmer, creatiever en duurzamer om te gaan met onze eigen bedrijfsvoering.

Wat wij als overheid zelf bijdragen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid, maken wij inzichtelijk in een MVO jaaroverzicht.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Maatschappelijk verantwoord inkopen is het in alle fasen van het inkoopproces toepassen van sociale en milieuaspecten. Bijvoorbeeld het creëren van plaatsen op de arbeidsmarkt, het betalen van een eerlijke beloning en het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Of het zorgen voor zo min mogelijk milieuschade in het productieproces. Als werkgever en afnemer van goederen en diensten geven we het goede voorbeeld door zelf maatschappelijk verantwoord in te kopen en willen we ondernemers en bedrijven inspireren.